Dodaj do obserwowanych
Archiwalne

III Międzynarodowy Bieg Erasmusa+

Bieg
Warszawa, Marymoncka
28.09.2019
12:00 - 21:00

Opis

28 września 2019 roku odbędzie się trzecia edycja sztafetowego, charytatywnego Biegu Erasmusa

Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 28 września 2019 r. na terenie AWF-u Warszawa (Marymoncka 34, 00-968
Warszawa), na stadionie lekkoatletycznym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
daty i miejsca rozgrywania biegu lub jego przerwania, jeśli wystąpią okoliczności niezależne
od Organizatora.
2. Start drużyn, podzielonych na dwie serie, planowany jest oo godz. 15.00 i 16.15. Ramowy
program biegu, łącznie z imprezami towarzyszącymi, w tym biegami dla dzieci i młodzieży,
rozgrywanymi na różnych dystansach, z podziałem na kategorie wiekowe, dostępny jest na
stronie wydarzenia: erasmusplus.org.pl/wydarzenia-specjalne/bieg.
3. Całkowity dystans do pokonania dla 4-osobowej drużyny: 25 okrążeń na 400-metrowej,
atestowanej bieżni lekkoatletycznej (łącznie 10 km).
4. Biegi dla dzieci i młodzieży, które są częścią wydarzenia, będą się odbywać przed Biegiem
Erasmusa+, w 6 kategoriach wiekowych, na różnych dystansach: 1. 2-3 lat (60 m), 2. 4-5 lat
(100 m), 3. 6-7 lat (200 m), 4. 8-9 lat (400 m), 5. 10-11 lat (400 m), 6. 12-13 lat (800 m), na
bieżni lekkoatletycznej.
5. Biuro Zawodów będzie się mieściło w dniu biegu w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu
lekkoatletycznego, na wyznaczonych i oznakowanych stanowiskach, w godzinach: 11.00 –
14.15. Odbiór pakietów startowych i weryfikacja drużyny odbywa się tylko i wyłącznie w Biurze
Zawodów
II. Limit czasu

1. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut.
2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy.
III. Uczestnictwo
1. Prawo startu w biegu mają a) osoby powyżej 18 roku życia; b) osoby powyżej 16 roku życia,
które przedstawią pisemną zgodę na udział w biegu, podpisaną przez rodziców lub prawnych
opiekunów; c) osoby powyżej 14 roku życia, pod warunkiem uczestnictwa w ramach jednej
sztafety z rodzicem lub prawnym opiekunem i przedstawieniu zgody opisanej w podpunkcie
b). Każda z osób startujących musi podpisać oświadczenie o akceptacji niniejszego
regulaminu oraz braku przeciwskazań do udziału w biegu, które jest częścią karty startowej.
2. Sztafeta musi składać się z 4 osób. Dystans oraz kolejność poszczególnych zmian
sztafetowych ustalają uczestnicy, musi to być jednak co najmniej 400 metrów lub
wielokrotność tego dystansu (800, 1200, 1600 itd.). Zmian można dokonywać tylko
w wyznaczonej strefie zmian. Każdy uczestnik musi pokonać co najmniej jedno 400-metrowe
okrążenie.
3. Wszystkie sztafety startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane. Weryfikacji można
dokonać w biurze zawodów – weryfikacji dokonuje kapitan sztafety (osoba zgłaszająca
sztafetę) lub osoba pisemnie upoważniona przez kapitana.
4. W celu weryfikacji należy przedstawić:
a. Wypełniona we wszystkich punktach karta startowa (do pobrania ze strony
internetowej na około miesiąc przed biegiem lub wysłana e-mailem
przez organizatora), zostanie podpisana przez wszystkich członków drużyny
i wysłana skanem; część karty startowej stanowi oświadczenie o znajomości
i zaakceptowaniu postanowień regulaminu biegu oraz braku przeciwwskazań
do udziału w biegu, podpisane przez wszystkich członków drużyny,
zeskanowana karta zostanie wysłana do organizatora biegu;
b. pisemne zgody rodzica/ opiekuna prawnego dla wszystkich niepełnoletnich
członków drużyny, a dla uczestników w wieku 14-15 lat oświadczenie
o udziale w Biegu pod opieką rodzica/ prawnego opiekuna, biorącego udział
w Biegu, w tej samej drużynie.
5. W Biurze Zawodów kapitanowie otrzymują pakiety startowe dla całej drużyny, zawierające
m.in.: numery startowe, agrafki, pamiątkowe koszulki, rękawki i opaski techniczne, wydawane
zgodnie z wcześniejszą deklaracją rozmiaru w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru
koszulki możliwe jest do 5 września 2019 r. Ewentualna wymiana koszulki na inny rozmiar
może nastąpić 28 września po godz. 14.15, organizator nie gwarantuje jednak dostępności
innych rozmiarów. Wymiary koszulek ułatwiające wybór odpowiedniego rozmiaru dostępne są
na stronie internetowej Biegu. Kapitan drużyny odbiera również w biurze zawodów pałeczkę
sztafetową dla swojej drużyny.
6. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów w godzinach określonych w niniejszym
regulaminie nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym, będą jednak mogły być
odebrane w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, do 30 dni po wydarzeniu.
7. Podczas Biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć bezzwrotne numery startowe przymocowane
poziomo do przedniej części koszulki (kurtki, bluzy itp.). Numer startowy musi być widoczny
przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas
jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
8. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim,
pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do Organizatora. Ze względów
technicznych i ograniczonej przestrzeni rozgrywania biegu w jednej drużynie może
wystartować jedna osoba poruszająca się na wózku, a w jednej serii nie więcej niż 4 osoby
poruszające się na wózku. W przypadku osób na wózkach dopuszcza się wykorzystanie
jedynie „standardowych” wózków inwalidzkich. Wózek taki określony jest następująco:
wprawia się go w ruch ręcznie, poprzez popychanie kół dłońmi. Musi posiadać dwa duże koła
z tyłu (20”-25”), dwa małe koła z przodu (3”-7”), dwie obręcze do popychania oraz dwa
hamulce. Może to być wózek składany bądź sztywny/nieskładany. Waga wózka musi mieścić
się w przedziale 7-25 kg, a użytkownik musi na nim siedzieć w pozycji wyprostowanej
(90stopni). Zaleca się, aby tetraplegicy posiadali kółka antywywrotne. Ustawienie koła
napędowego musi mieścić się w przedziale 0°-8°.
9. W przypadku zasłabnięcia lub kontuzji członka lub członków sztafety drużyna ma prawo kontynuować rywalizację, przejmując pałeczkę w dowolnym miejscu stadionu. O tym, że zawodnik nie może kontynuować zawodów decyzję może podjąć także obsługa medyczna biegu.
10. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania zawodów.
11. Na 10 minut przed startem udzielane będą informacje techniczne dotyczące systemu zmian.
Informacje te będą również zamieszczone na stronie Biegu. Aby dokonać zmiany, zawodnik
musi w wyznaczonej strefie zmian przekazać pałeczkę sztafetową innemu zawodnikowi
w drużynie, a następnie przekroczyć linię mety. Zgubienie pałeczki i zakończenie biegu bez
niej oznacza dyskwalifikację zespołu. Upuszczenie pałeczki nie powoduje dyskwalifikacji
drużyny.

Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy, do którego
przekierowuje baner „Rejestracja” na stronie internetowej Biegu.
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie
wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej,
która w całości przekazana zostanie na cele charytatywne (szczegółowe informacje znajdują
się w punkcie V. 1.)
3. Organizator ustala limit startujących drużyn na 65 w jednej serii: łączny limit Biegu to 125
drużyn (500 uczestników) w 2 seriach, z czego ok. 15% miejsc zarezerwowane jest dla byłych
i obecnych beneficjentów programu Erasmus+ i jego wcześniejszych edycji oraz programu
Europejski Korpus Solidarności.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitów w granicach 5%.
5. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 20 września 2019 r. Po tym terminie nie należy również
dokonywać nowych płatności (nawet wtedy, gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w
terminie).
6. Zgłoszenia drużyn, które w przeciągu 10 dni od zgłoszenia (ale maksymalnie do 20 września
2019 r.) nie wniosły opłaty startowej, zostaną po tym dniu usunięte (patrz punkt V. 2.).
7. Zwolnione w ten sposób miejsca zostaną przeznaczone do rejestracji uzupełniającej, która
będzie trwała do 23 września 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitów. W takiej sytuacji zawieszona zostanie
również możliwość dokonywania wpłat.

Opłaty
1. Opłata startowa dla drużyn wynosi 180 zł (45 zł od osoby). Kwota ta jest w całości
przekazywana na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, na realizację
działań edukacyjno-sportowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.
2. Opłaty startowej można dokonać online (z poziomu profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem
dedykowanego serwisu, w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia, ale nie później niż do 20
września 2019 r.
3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwie sztafety na
liście startowej, do przekieruje baner „lista startowa” na stronie Biegu. Jeżeli po upływie 5 dni
numer startowy nie pojawi się, uczestnik powinien skontaktować się z organizatorem
telefonicznie lub mailowo.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5. Drużyny, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć
odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do
wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona przez Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach, na konto której przekazywana jest cała kwota wpłat za wpisowe za
bieg.
6. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem
usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty.
Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
Zaznaczając opcję „Faktura”, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/ udostępnianie faktur
bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa wystawcy faktury,
tj. Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, które jest odbiorcą wpłat, do
wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowe

Cały regulamin dostępny na stronie : https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2019/08/Regulamin-fin_zatw.-5-sierpnia.pdf

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Warszawa, Marymoncka
Pokaż mapę

Masz dodatkowe pytania?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania na temat tej oferty wydarzenia, skontaktuj się z Organizatorem.

Wyślij wiadomość do przedsiębiorcy
Organizator zwykle odpowiada w ciągu 24h
Data ostatniej aktualizacji: 07.08.2019, 22:39

Oceny i recenzje

Opublikowanych opinii: 0
III Międzynarodowy Bieg Erasmusa+
Bieg
Data:
28.09.2019 | 12:00 - 21:00
Cena:
45 zł
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
  • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
  • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook